ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 
 • באשר למוצרים הנמכרים באתר אשר לא יוצרו באופן מיוחד ובהזמנה מיוחדת באופן אישי עבור הלקוח, תהא מדיניות החזרת המוצרים כדלקמן:
 • לקוח יהא רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת המוצר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק" או "חוק הגנת הצרכן"), על ידי מסירת הודעה לחברה. במקרה זה תשיב החברה ללקוח את התמורה ששילמה בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
  1. הלקוח רשאי להחזיר מוצר בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, ובלבד שבמוצר המוחזר כאמור לא נעשה כל שימוש, שאריזתו לא נפתחה או נפגמה, שהמוצר המוחזר לא ניזוק וכך גם תווית המוצר וכן שהמוצר המוחזר נמצא באריזתו המקורית ככל הניתן. 
  2. על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול במצב בו הביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי הלקוח בקשר עם העסקה. במקרה כאמור, יודיע הלקוח על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר על ידי חברה, והכל בהתאם להוראות הדין. 
  3. החזר כספי ייעשה עד 14 ימי עסקים באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה. 
  4. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.
 
 • אופן החזרת המוצרים לחברה בהליך ביטול העסקה יעשה ע"י הלקוח באמצעות שליח מטעם החברה. אלו ישולמו על ידי הלקוח, כתוספת נפרדת, לפי התעריפים המצוינים בסעיף ג' לתקנון זה- "שילוח ואיסוף עצמי".

   

 1. לקוח שהוא אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998) ("אדם עם מוגבלות"), או מי שמלאו לו 65 שנים ("אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה ("עולה חדשה"), יהא רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום אספקת הההזמנה. זאת בהתאם לתעודה המוכיחה האמור לעיל, אשר תוצג לחברה,  כל זאת לאחר מסירת הודעת ביטול לחברה כאמור בסעיף 24 לתקנון זה.
 • בכל מקרה של ביטול עסקה של מוצר או מוצרים אשר הוזמנו ויוצרו בהזמנה אישית, ע"י יצרן חיצוני או פנימי, באופן מיוחד ללקוח, כפי האמור בחוק ובכל דין- לא יחולו הוראות הביטול לעיל, אלא יחולו הוראות הדין היפות למצבים מעין אלו, וזאת בלבד. בין אלו הוראות חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים") וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן: "חוק החוזים תרופות")
 • הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, או לפי חוק החוזים, בהתאמה, הודעת הביטול שימסור הלקוח לחברה תימסר באמצעות שיחה טלפונית לטל' החברה- 09-8664664, וקבלת אישור טלפוני, או לחילופין באמצעות הודעת מייל וקבלת אישור רשמי במייל חוזר מאת החברה (להלן: "הודעת ביטול").